Giới thiệu Trung tâm CNTT&TT

6/15/2022 4:21:55 PM

1. Vị trí:

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị thuộc Trường, chịu sự quản lý của Ban Giám hiệu Nhà trường; Tham mưu cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực công tác được phân công và có nhiệm vụ tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông có con dâu riêng để cấp Chứng chỉ Công nghệ thông tin. Con dấu của Trung tâm được quản lý theo quy định của Nhà trường.

- Tên Tiếng Anh: Center of Information and Communications Technology - Tên viết tắt Tiếng Anh: CICT - Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm: P909 - Nhà Điều hành, Truờng Đại học Hồng Đức, số 565 - Đuờng Quang Trung - p. Đông Vệ - TP Thanh Hóa. - Email: hditc@hdu.edu.vn Website: http://hditc.edu.vn

2. Chức năng:

- Tham muu, tư vấn, và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác hoạch định, phát triển, triển khai, đảm bảo hoạt động của các hệ thống CNTT trong công tác quản lý và điều hành nhà trường, trong đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

- Tham mưu đề xuất Lãnh đạo nhà trường các chương trình hành động nhằm quản lý và nâng cao thương hiệu Trường. Truyền thông hình ảnh, hoạt động mọi mặt của Trường và các thông tin liên quan đến thành tựu trong học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyến giao công nghệ của các tập thê và cá nhân trong Trường.
- Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn; tổ chức nghiên cún khoa học; ứng dụng, chuyển giao khoa học-công nghệ; tư vấn và thực hiện các dịch vụ khác thuộc các lĩnh vực của Công nghệ thông tin.

3. Nhiệm vụ:

* Hoạch định, phát triển, triển khai và đảm bảo hoạt động của các hệ thống CNTT:


- Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT theo đúng các quy định hiện hành; Xây dựng kế hoạch chiến lược trung hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm về công tác CNTT; Xây dựng và trình Hiệu trưởng chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các dự án về chuyển đổi số; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, trong tùng giai đoạn, dựa trên cơ sở định hướng và mục tiêu phát triển Nhà trường.

- Tư vấn, thiết kế, xây dựng, phát triển và triển khai các hệ thống mạng thông tin, các ứng dụng và các dịch vụ; Tư vấn, xây dựng, phát triển, đảm bảo hỗ trợ các hệ thống quản lý hành chính điện tử của Trường. - Tư vấn, xây dựng, phát triển các phần mềm nghiệp vụ của Trường; Tư vân, xây dựng và phát triển cổng thông tin điện tử của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường theo yêu cầu; Tư vấn đảm bảo an ninh mạng của Trường và các đơn vị trực thuộc.

- Quản lý kỹ thuật, vận hành các hệ thống hạ tầng mạng Intranet, các kết nối Internet, các phần mềm nghiệp vụ của Trường; Quản trị kỹ thuật cống thông tin của Trường, đảm bảo hỗ trợ và quản lý kỹ thuật cho các website của các đơn vị trong Trường.

- Cấp phát và quản lý thư điện tử @hdu.edu.vn cho tất cả cán bộ và sinh viên trong Trường; Tham gia thực hiện các dự án có liên quan đến lĩnh vực CNTT của Trường; Quản lý hệ thống máy tính và các phòng học thực hành máy tính dùng chung do Hiệu trưởng giao cho Trung tâm quản lý.

* Truyền thông cho các hoạt động của Trường:

- Quản lý nội dung thông tin trên website của Nhà trường; Đe xuất và thực hiện các hoạt động cụ thế nhằm quản lý, củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu Trường; quảng bá hình ảnh, thương hiệu Trường đối với xã hội.

- Phối họp với các đơn vị trong Trường xây dựng và triển khai các hoạt động phục vụ công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh, hội chợ việc làm; Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông cho các hoạt động, sự kiện trong Nhà trường.

- Chủ trì việc thực hiện kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của các đơn vị, doanh nghiệp bên ngoài đối với cán bộ, sinh viên trong Trường khi có yêu cầu đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà Trường và Pháp luật; Đề xuất và tham gia các dự án tư vấn truyền thông và quảng bá thương hiệu cho các đơn vị trong Trường.

* Đào tạo, NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ:

- Tố chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ (hoặc chứng nhận) thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tố chức và cá nhân có nhu cầu; Nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và cung cấp các sản phẩm phần mêm và thành tựu mới về công nghệ thông tin trong trường Đại học Hồng Đức và các tố chức và cá nhân có nhu cầu.

- Tư vân, thiêt kế và cung cấp các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tô chức và cá nhân có nhu cầu; Cung cấp các dịch vụ về phần cứng máy tính như lắp đặt và sửa chữa máy tính, máy in, thiết kế và lắp đặt mạng, ... cho các tô chức và cá nhân có nhu cầu.

- Liên kết và họp tác với các viện, các trường, các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định hiện hành của nhà nước; Đe xuất các đê tài nghiên cứu, dự án liên quan đến việc nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn và an ninh cho các hệ thống CNTT.

4. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông gồm có giám đốc, các phó giám đốc và các tổ công tác.

- Giám đốc: 01 người. - Phó Giám đốc: 02 người.

- Các tổ công tác:Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông được chia thành 03 tô công tác:

+ Tổ Công nghệ thông tin và dịch vụ số;

+ Tổ đào tạo cấp chứng chỉ;

+ Tổ truyền thông.