Thông tin cán bộ Trung tâm CNTT&TT

6/6/2022 10:05:33 AM

THÔNG TIN TRÍCH NGANG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Từ ngày 29 tháng 04 năm 2022

 

 

 

1. TS - GVC. Lê Đình Nghiệp - Giám đốc       

Điện thoại: 0912698679

Email: ledinhnghiep@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:                                                       

 

 

2. ThS. Trần Văn Huy – Phó Giám đốc

Điện thoại: 0836623636

Email: tranvanhuy@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

3. TS Nguyễn Thị Việt Hưng – Chuyên viên

Điện thoại: 0904733858

Email:  nguyenthiviethung@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

4. ThS. Đậu Quang Vinh – Chuyên viên

Điện thoại: 0943398009                            

Email: dauquangvinh@hdu.edu.vn

Ngày sinh: 

Quê quán: Sơn Tiến - Hương Sơn - Hà Tĩnh

 

5. ThS. Đặng Ngọc Tuấn – Chuyên viên

Điện thoại: 0944296936                            

Email: dangngoctuan@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

6. ThS. Nguyễn Văn Thành – Chuyên viên

Điện thoại: 0917881802                            

Email: nguyenvanthanh@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

7. ThS. Phạm Thị Huyền – Chuyên viên

Điện thoại: 0932341846                            

Email: phamthihuyen@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

8. ThS. Lê Huy Hoàng – Chuyên viên

Điện thoại: 0948285585                            

Email: lehuyhoangnt@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

9. ThS. Vũ Thị Phương Thảo – Chuyên viên

Điện thoại: 0932341846                            

Email: vuthiphuongthao@hdu.edu.vn


10. Nguyễn Văn Cường – Chuyên viên

Điện thoại: 0812883636                                 

Email: nguyenvancuong@hdu.edu.vn

Ngày sinh: 19/09/1996

Quê quán: Định Tân – Yên Định – Thanh Hoá

 

11. Nguyễn Hoàng Long – Chuyên viên

Điện thoại: 0948241236                               

Email: nguyenhoanglong@hdu.edu.vn

Ngày sinh: 12/11/2000

Quê quán: Quảng Đông – Tp.Thanh Hoá

 

12. CN. Nguyễn Ngọc Thắng – Chuyên viên

Điện thoại: 0979355122                   

Email: nguyenngocthang@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán: