Thông tin cán bộ Trung tâm CNTT&TT

6/6/2022 10:05:33 AM

THÔNG TIN TRÍCH NGANG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Từ ngày 29 tháng 04 năm 2022

 

 

 

1. TS - GVC. Lê Đình Nghiệp - Giám đốc       

Điện thoại: 0912698679

Email: ledinhnghiep@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:                                                       

 

 

2. ThS. Trần Văn Huy – Phó Giám đốc

Điện thoại: 0836623636

Email: tranvanhuy@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

3. CN. Hoàng Văn Dũng – Chuyên viên

Điện thoại: 0913385420

Email:  hoangvandung@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

4. ThS. Hoàng Văn Hùng – Chuyên viên

Điện thoại: 0919756139                       

Email: hoanghung@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

5. ThS. Đậu Quang Vinh – Chuyên viên

Điện thoại: 0943398009                            

Email: dauquangvinh@hdu.edu.vn

Ngày sinh: 

Quê quán: Sơn Tiến - Hương Sơn - Hà Tĩnh

 

6. ThS. Nguyễn Văn Thành – Chuyên viên

Điện thoại: 0917881802                            

Email: nguyenvanthanh@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

7. ThS. Phạm Thị Huyền – Chuyên viên

Điện thoại: 0932341846                            

Email: phamthihuyen@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán:

 

8. ThS. Lê Huy Hoàng – Chuyên viên

Điện thoại: 0948285585                            

Email: lehuyhoangnt@hdu.edu.vn

Ngày sinh:

Quê quán: